MODEL KE 2.0R KE 2.5R
Gross area (m²) 2,09 2,49
Absorber area (m²) 1,92 2,31
Effective area,(m²) 1,92 2,31
Length (mm) 2030 2030
Width,(mm) 1030 1230
Height,(mm) 92 92
Weight (kg) 42 50
Installation Vertical Vertical
Absorber type Harp Harp
Absorber volume (l) 1,37 1,64
Absorber type High Selective High Selective
Thickness (mm) 0,50 0,50
Absorptivity 95% +/-2% 95% +/-2%
Emmisivity 5% +/-2% 5% +/-2%
Welding process Laser Laser
Stagnation temperature 193 193
Certification  BENSEN12975  BENSEN12975
Maximum Operation Pressure 10 bar 10 bar
collector
logos